Gemeenten en wijkteams

Met Activerend werk stimuleren gemeenten inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt om vaardigheden op te doen in een arbeidsomgeving. Met als doel een zo hoog mogelijke ontwikkeling op de participatieladder. De wijkteams vervullen hierbij een belangrijke rol als aanspreekpunt en voor de regie.

Visie op ontwikkeling naar werk en zelfstandigheid


Onze kracht ligt in het intensief begeleiden van klanten in hun ontwikkeling naar werk en zelfstandigheid. Hierbij is onze praktische aanpak gericht op het actief stimuleren van werkmogelijkheden door het verder onderzoeken en ontwikkelen van de ideeën, talenten en competenties van mensen. Dit is de basis om tot een verantwoorde realisatie van plannen te komen die passen bij de situatie en mogelijkheden van de klant. Die plannen kunnen zich richten op het vinden van werk in loondienst, maar ook om als zelfstandige aan het werk te gaan. Leerwerktrajecten, met onder meer vrijwilligerswerk en onbetaald werk, worden hierbij als logische tussenstap ingezet. Het doel voor velen blijft om weer met werk een eigen inkomen te verdienen en Startsein helpt hen hierbij.

Onze aanpak


De werkwijze van Startsein is gebaseerd op bovenstaande visie en onze jarenlange ervaring waarbij de volgende 4 uitgangspunten centraal staan:

 1. de klant centraal; maatwerk met de situatie en behoeften van de klant als vertrekpunt voor het ontwikkeltraject en Persoonlijk Activiteiten Plan met een duidelijke structuur, planning en activiteiten
 2. het activeren van zelfstandigheid; initiatief tonen en zelfstandig handelen is in onze praktische begeleiding zichtbaar en helpt de klant om dit als een zakelijke vaardigheid te leren ((empowerment versterken)
 3. aansluiting met bestaande initiatieven en andere partners; hierdoor kan de continuïteit en inbedding in de lokale situatie worden versterkt en de lokale economie en bedrijvigheid worden gestimuleerd
 4. een constructieve samenwerking; tussen de klant, wijkteam, gemeente en Startsein evenals met andere partners om re-integratie trajecten effectief en succesvol te kunnen realiseren.

Met deze aanpak krijgen klanten met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt van Startsein de ondersteuning die nodig is om te kunnen participeren. Startsein helpt mensen uit de verschillende doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de realisatie van hun plannen. Startsein begeleiders hebben de affiniteit en ervaring met deze doelgroepen om de trajectontwikkeling met de vereiste professionaliteit en zorgvuldigheid te verzorgen. Onze ervaring hiermee leert dat onder WWB‑cliënten de belangstelling voor een baan of eigen bedrijf groot is, maar vaak zijn ze niet op de hoogte van de ondersteuning die zij hierbij van de gemeente kunnen krijgen. Vooral de passieve situatie en de vaak lastige regelgeving maakt het voor veel mensen lastig om zelf het benodigde initiatief te nemen.

Uitvoering van opdrachten


Bij de uitvoering van opdrachten voor Activerend werk worden door Startsein de volgende instrumenten ingezet:

 • Gekwalificeerde senior begeleiders met expertise en ervaring op het gebied van coaching, arbeidsmarkt en ondernemerschap. In de coaching wordt een persoonlijke en directe benadering gekoppeld aan een stimulerende en resultaatgerichte opstelling. Hierdoor worden klanten vertrouwd met een zakelijke kijk en aanpak waardoor ze beter in staat zijn om vanuit een volwassen zakelijke rol hun gewenste ontwikkeling vorm te geven
 • Professionele projectleiding verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de begeleiders en re-integratie activiteiten, het verzorgen van de rapportages alsmede de communicatie met alle betrokken partijen. Vooral het verder ontwikkelen van de samenwerking met de gemeente, de wijkteams en wijkcoaches evenals met de andere partners die werkzaam zijn op het gebied van re-integratie, heeft in de startfase prioriteit
 • Voor klanten is een klantenforum beschikbaar waar klanten informatie kunnen krijgen en uitwisselen met elkaar. Hiernaast geven de begeleiders ondersteuning door online coaching evenals bij netwerkontwikkeling door het actief ter beschikking te stellen van de netwerkcontacten waarover de begeleider beschikt waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden vanuit de samenwerking met de andere re-integratie partners. Tevens worden trainingen georganiseerd rond specifieke thema’s en zijn er gezamenlijke bijeenkomsten waarbij ervaringen en ideeën worden uitgewisseld om elkaar hiermee verder te helpen.

In de uitvoering en samenwerking met de betrokken partijen zullen hierbij de geformuleerde uitgangspunten van Startsein zorgvuldig worden toegepast. Daarnaast uiteraard de geformuleerde uitgangspunten van opdrachtgevers zoals de Regio Centraal Gelderland voor Activerend werk:

 • zo passend mogelijk
 • zo regulier mogelijk
 • zo lokaal mogelijk
 • zo efficiënt mogelijk

Het wijkteam als startpunt


Het wijkteam kent de inwoners en de vraagstukken op het gebied van de werkgelegenheid in de wijk. Met Activerend werk heeft het wijkteam een instrument om inwoners te helpen op weg naar werk. Startsein ondersteunt mensen actief op weg naar verschillende vormen van werk. Inwoners met interesse hiervoor kunnen bij de wijkcoach en het wijkteam terecht of zich aanmelden bij Startsein.

In overleg bekijken we dan of een ontwikkeltraject van Startsein voor de inwoner geschikt zou zijn op weg naar werk. Bij de intake wordt de aanpak en het beoogde resultaat, de bedoeling, van het ontwikkeltraject helder uitgewerkt als vertrekpunt voor het vervolg. Startsein hanteert voor de uitvoering van ontwikkeltrajecten een eenduidige methode waarbij de praktische invulling per klant maatwerk is op basis van de situatie en behoeften van de klant.

Er zijn veel mensen die hun talent te bieden hebben aan de samenleving, maar dit nu niet voor elkaar krijgen. Startsein helpt mensen deze talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.